Regulamin konkursu „EB Kreator”

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem konkursu o nazwie „EB Kreator”, zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Goldenline Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, KRS 0000241921, REGON 140216958, NIP 5262891445
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego EBKreator.pl, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://ebkreator.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w terminie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 06 grudnia 2016 roku.
Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne oraz dobrowolne.
Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, które w ramach prowadzonej
działalności, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 06 grudnia 2016 roku, prowadzą lub prowadziły działania Employer Branding,
których celem jest lub było budowanie wizerunku marki pracodawcy oraz rekrutacja pracowników (dalej: „Projekt EB”).
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
* Zakładka Kariera (osobny serwis www lub zakładka kariera na stronie korporacyjnej pracodawcy);
* Ogłoszenie Rekrutacyjne (w formie tekstowo-graficznej, wideo, posta social media, ulotki – wszelkiej formy przedstawienia
autentycznej oferty pracy);
* Kampania w Social Media (kampania wykorzystująca płatne lub bezpłatne kanały mediów społecznościowych, z wyraźnie
wskazanym terminem rozpoczęcia i zakończenia działań);
* Akcja Rekrutacyjna (działania mające cel rekrutacyjny, zakończony zatrudnieniem co najmniej jednego nowego pracownika,
z wyraźnie wskazanym terminem rozpoczęcia i zakończenia działań);
* Kampania EB (działania wizerunkowo-rekrutacyjne wykorzystujące co najmniej trzy kanały płatne lub bezpłatne w komunikacji z
wyraźnie wskazanym terminem rozpoczęcia i zakończenia działań);
* Wideo wizerunkowo-rekrutacyjne (oferta pracodawcy w formie filmu);
* Wewnętrzna kampania EB (działania pracodawcy skierowane do aktualnych pracowników, których celem jest podniesienie
lub utrzymanie poziomu zaangażowania i motywacji pracowników. Działania powinny mieć wskazany termin rozpoczęcia
i zakończenia działań).
Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 20 września 2016 roku od godziny 09:00 do dnia 06 grudnia 2016 roku
do godziny 23:59 przesłać zgłoszenie do konkursu za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu. W formularzu należy
zaznaczyć kategorię, w której uczestnik zgłasza udział oraz podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, telefon, imię i nazwisko osoby reprezentującej uczestnika, nazwę (firmę) i adres uczestnika. Uczestnik, który dokonuje zgłoszenia, zobowiązany jest załączyć do formularza pracę konkursową (prezentację) zawierającą opis projektu, czas trwania projektu oraz wszelkie materiały związane z realizacją Projektu EB, w szczególności: kreacje graficzne, dokumentacje graficzne działań, screeny, filmy, zdjęcia, copy, linki, dowodówki, materiały PR oraz przygotowany przez uczestnika krótki opis kampanii pozwalające ocenić sposób jej przeprowadzenia itp.
Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika opcji „Wyślij formularz” umieszczonej w formularzu,
w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.
Uczestnik dokonujący zgłoszenia, w ramach konkursu i informacji publikowanych o nim, wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i przestrzeni wykorzystywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Organizatora nazwy, logotypów lub innych znaków graficznych uczestnika, bez względu na sposób ich użycia w ramach konkursu i informacji publikowanych o nim w celach promocyjnych Organizatora, Konkursu lub uczestnika.
Osoba reprezentujące uczestnika Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i przestrzeni wykorzystywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii oraz filmów wykonanych przez Organizatora oraz imienia, nazwiska oraz swojego stanowiska służbowego w ramach konkursu i informacji publikowanych o nim. Osoby określone w zdaniu poprzednim wyrażają zgodę w szczególności na zamieszczanie zdjęć i fotografii w sieci Internet na stronach internetowych należących do Organizatora oraz stronach internetowych związanych z Konkursem, na profilach Organizatora na portalach społecznościowych (takich jak: Facebook, GoldenLine itp.) oraz w prasie.
Każdy z uczestników może w ramach niniejszego Konkursu przesłać dowolną ilość zgłoszeń za pomocą formularza konkursowego.
Jeden uczestnik może otrzymać nagrody w kilku różnych kategoriach.
Po przesłaniu formularza konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłana praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych
dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej
do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.
Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania pracy konkursowej (z wyłączeniem szczegółowych statystyk) na stronach Serwisu,
na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych zarządzanych  przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. Spośród nadesłanych prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników spełniających wymagania określone w ust. 1 powyżej, jury wyróżni po jednym uczestniku w każdej kategorii, których Projekty EB jury oceniło jako najciekawsze oraz przyzna uznaniowo Nagrodę Specjalną Jury.
Wyróżnionym uczestnikom zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie
się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.
W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora, a także eksperci w zakresie Employer Branding.
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz oficjalne wręczenie statuetek zwycięzcom Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali. O dacie, miejscu i godzinie uroczystości oraz o fakcie uzyskania prawa do nagrody zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu konkursowym, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt b) Regulaminu.
Organizator do dnia 31 marca 2017 roku opublikuje na stronie wyniki Konkursu.

§ 5. Nagrody.

Nagrodą w Konkursie, dla każdego ze zwycięzców, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, jest tytuł „EB Kreatora 2016”,
którym zwycięzca może się posługiwać przez okres 12 miesięcy od dnia uzyskania tytułu, pamiątkowa statuetka oraz udział
w gali, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.
Nagrody konkursowe (statuetki) zostaną wydane na gali, o której mowa § 4 ust. 4 Regulaminu lub w przypadku nieobecności
uczestnika na gali, wysłane przez Organizatora pocztą lub pocztą kurierską na adres pocztowy wskazany przez uczestnika,
w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu, lub nie wskaże
adresu pocztowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników, lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
W celu identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Zwycięzcy konkursu oraz nominowani uzyskują prawo do bezpłatnego zamieszczania informacji o zdobytej nagrodzie we
własnych materiałach promocyjnych i reklamowych przygotowywanych w celu promocji prowadzonej przez nich działalności.
Organizator udostępni odpowiednie logotypy którymi będą mogli posługiwać się zwycięzcy oraz nominowani w Konkursie.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres:
Goldenline Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs: EB Kreator”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie
reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe osób zgłaszających uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe zgłaszających uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

Odpowiedzialność Organizatora z tytułu prawidłowej realizacji Konkursu jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym
przez prawo zakresie. Organizator odpowiada jedynie z tytułu szkody powstałej u uczestników, wyrządzonej na skutek rażącego
niedbalstwa Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Konkursu, zmiany warunków Konkursu oraz nagród przeznaczonych
do wygrania w Konkursie.
Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają
wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu.Od decyzji podjętych przez Jury nie przysługuje odwołanie.