REGULAMIN

Regulamin konkursu „EB Kreator 2018”

(aktualizacja 01.03.2019)

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „EB Kreator”, zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Goldenline Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, KRS 0000241921, REGON 140216958, NIP 5262891445. Wysokość kapitału zakładowego: 300 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego EBKreator.pl, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://ebkreator.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w terminie od dnia 23 stycznia 2019 roku do dnia 05 marca 2019 roku.
3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
4. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz nieodpłatne na każdym etapie.
2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, które w ramach prowadzonej działalności, w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, prowadzą lub prowadziły działania Employer Branding,których celem jest lub było budowanie wizerunku marki pracodawcy oraz rekrutacja pracowników (dalej: „Projekt EB”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
* Zakładka Kariera. Prezentacja powinna zawierać: cele i założenia Zakładki Kariera oraz mierniki sukcesu (KPI), okres pojawienia się Zakładki online oraz adres online Zakładki, podsumowanie: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
* Ogłoszenie Rekrutacyjne. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele ogłoszenia i mierniki sukcesu (KPI), okres wykorzystania ogłoszenia, opis grupy docelowej, opis wykorzystania ogłoszenia z podaniem kanałów, podsumowanie: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
* Kampania w Social Media. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele kampanii, czas trwania kampanii, opis grupy docelowej,opis koncepcji kampanii, w tym mierników sukcesu (KPI), materiały z akcji (np. kreacje reklam, screeny, linki do materiałów jeżeli są online), opis wykorzystanych kanałów social media, podsumowanie kampanii: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
* Akcja Rekrutacyjna. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele akcji, czas trwania akcji, opis grupy docelowej,opis koncepcji akcji, w tym mierników sukcesu (KPI), materiały z akcji (np. kreacje reklam, zdjęcia, linki do materiałów jeżeli są online), opis wykorzystanych kanałów komunikacji, podsumowanie akcji: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
* Kampania employer branding. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele kampanii, czas trwania kampanii, opis grupy docelowej,opis koncepcji kampanii, w tym mierników sukcesu (KPI), wykorzystane materiały promocyjne (np. kreacje reklam, linki do materiałów jeżeli są online), opis wykorzystanych kanałów komunikacji, podsumowanie kampanii: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
* Wideo wizerunkowo-rekrutacyjne. Prezentacja powinna zawierać: cele wideo i mierniki sukcesu (KPI), czas trwania kampanii z jego wykorzystaniem, opis grupy docelowej,opis koncepcji kampanii, podsumowanie: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
* Wewnętrzna kampania employer branding. Prezentacja powinna zawierać: opis wyzwania, które stało przed firmą, cele kampanii, czas trwania kampanii, opis grupy docelowej,opis koncepcji kampanii, w tym mierników sukcesu (KPI), wykorzystane materiały promocyjne (np. kreacje reklam, linki do materiałów jeżeli są online), opis wykorzystanych kanałów komunikacji, podsumowanie kampanii: osiągnięte wyniki (statystyki) vs założenia.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 23 stycznia 2019 roku od godziny 12:00 do dnia 05 marca 2019 roku do godziny 23:59 przesłać zgłoszenie do konkursu za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu.
3. W formularzu należy zaznaczyć kategorię, w której uczestnik zgłasza udział oraz podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail, telefon, imię i nazwisko osoby reprezentującej uczestnika, nazwę (firmę) i adres uczestnika. Uczestnik, który dokonuje zgłoszenia, zobowiązany jest załączyć do formularza pracę konkursową (prezentację) zawierającą opis projektu, czas trwania projektu oraz wszelkie materiały związane z realizacją Projektu EB, w szczególności: kreacje graficzne, dokumentacje graficzne działań, screeny, filmy, zdjęcia, copy, linki, dowodówki, materiały PR oraz przygotowany przez uczestnika krótki opis kampanii pozwalające ocenić sposób jej przeprowadzenia itp.
4. Przesłanie formularza konkursowego następuje po wybraniu przez uczestnika opcji „Wyślij formularz” umieszczonej w formularzu, w którym to momencie na serwerze Serwisu zostaje zapisany czas przesłania formularza konkursowego.
5. Uczestnik dokonujący zgłoszenia, w ramach konkursu i informacji publikowanych o nim, wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i przestrzeni wykorzystywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Organizatora nazwy, logotypów lub innych znaków graficznych uczestnika, bez względu na sposób ich użycia w ramach konkursu i informacji publikowanych o nim w celach promocyjnych Organizatora, Konkursu lub uczestnika.
6. Osoba reprezentujące uczestnika Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i przestrzeni wykorzystywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii oraz filmów wykonanych przez Organizatora oraz imienia, nazwiska oraz swojego stanowiska służbowego w ramach konkursu i informacji publikowanych o nim. Osoby określone w zdaniu poprzednim wyrażają zgodę w szczególności na zamieszczanie zdjęć i fotografii w sieci Internet na stronach internetowych należących do Organizatora oraz stronach internetowych związanych z Konkursem, na profilach Organizatora na portalach społecznościowych (takich jak: Facebook, GoldenLine itp.) oraz w prasie.
7. Każdy z uczestników może w ramach niniejszego Konkursu przesłać dowolną ilość zgłoszeń za pomocą formularza konkursowego.
8. Jeden uczestnik może otrzymać nagrody w kilku różnych kategoriach.
9. Po przesłaniu formularza konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
10. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że przesłana praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.
11. W związku z charakterem przyjmowania zgłoszeń do Konkursu i biorąc pod uwagę fakt, że osoba zgłaszająca Uczestnika Konkursu nie zawsze jest tożsama z Uczestnikiem Konkursu informujemy, że osoba zgłaszająca może podać dane osobowe Uczestnika Konkursu (gdy jest on osobą fizyczną, w tym prowadzącym działalność gospodarczą) lub jego reprezentantów wyłącznie, gdy ma to tego stosowne uprawnienie. Ten sam warunek dotyczy przypadków składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Uczestnika Konkursu, w tym oświadczeń zgody. Organizator informuje, że osoba zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywane przez siebie czynności.
12. Organizator jest uprawniony do publicznego udostępniania pracy konkursowej (z wyłączeniem szczegółowych statystyk) na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych zarządzanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich wymienionych w Regulaminie terminów. O dokonanych zmianach Organizator zamieści informacje na stronie internetowej Konkursu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. Spośród nadesłanych prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników spełniających wymagania określone w ust. 1 powyżej, Jury wyróżni przynajmniej po jednym uczestniku w każdej kategorii, których projekty Jury oceniło jako najciekawsze i spełniające kryteria określone w ust. 1 powyżej oraz przyzna uznaniowo Nagrodę Specjalną Jury.
2. Wyróżnionym uczestnikom zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu. Wyłaniając zwycięzców, Jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością, kreatywnością zgłoszonych prac oraz spełnieniem kryteriów określonych w ust. 1 § 3.
3. W skład Jury wchodzą pracownicy Organizatora, a także eksperci w zakresie employer brandingu, komunikacji i marketingu powołani przez Organizatora.
4. Po otrzymaniu zgłoszeń i zapoznaniu z nimi Jury przystąpi do oceny wg. skali punktowej. Suma punktów przyznanych przez Jury da końcowy wynik dla każdego z Uczestników. W przypadku uzyskania takich samych wyników końcowych dla dwóch firm, Jury może przyznać równorzędne nagrody lub podjąć decyzję o ponownym głosowaniu nad zgłoszeniami o tych samych wynikach.
5. Jury zastrzega sobie prawo osobistego skontaktowania się z wybranymi uczestnikami Konkursu, w przypadku kiedy będzie to konieczne dla rzetelnej oceny zgłoszenia i podjęcia decyzji o przyznawaniu punktacji.
6. Zapoznanie ze Zgłoszeniami i obrady Jury zaplanowane są w terminie od 06.03.2019 do 13.03.2019 r.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz oficjalne wręczenie statuetek zwycięzcom Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali. O dacie, miejscu i godzinie uroczystości oraz o fakcie uzyskania prawa do nagrody zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu konkursowym, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt b) Regulaminu.
8. Organizator do dnia 31 marca 2019 roku opublikuje na stronie wyniki Konkursu.
9. Do chwili oficjalnego ogłoszenia werdyktu, członkowie Jury zobowiązani są do zachowania poufności i nie przekazywania informacji osobom trzecim.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie, dla każdego ze zwycięzców, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, jest tytuł „EB Kreatora 2018”, którym zwycięzca może się posługiwać przez okres 12 miesięcy od dnia uzyskania tytułu, pamiątkowa statuetka oraz udział w Gali, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.
2. Nagrody konkursowe (statuetki oraz dyplomy) zostaną wydane na gali, o której mowa § 4 ust. 4 Regulaminu lub w przypadku nieobecności reprezentacji Uczestnika na Gali, wysłane przez Organizatora pocztą lub pocztą kurierską na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu, lub nie wskaże adresu pocztowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników, lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. W celu identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
6. Zwycięzcy konkursu oraz nominowani uzyskują prawo do bezpłatnego zamieszczania informacji o zdobytej nagrodzie we własnych materiałach promocyjnych i reklamowych przygotowywanych w celu promocji prowadzonej przez nich działalności.
7. Organizator po ogłoszeniu wyników gali udostępni odpowiednie logotypy którymi będą mogli posługiwać się zwycięzcy oraz nominowani w Konkursie.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Goldenline Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs: EB Kreator”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie
reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Organizator konkursu zapewnia należytą ochronę danych osobowych uczestników konkursu. Wszelkie dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co oznacza, że Organizator konkursu zastosował środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
2. Organizator będzie przetwarzał i udostępniał dane osobowe uczestników Konkursu, które są niezbędne do umożliwienia przeprowadzenia Konkursu.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania, odbioru Nagród oraz w celu opublikowania listy nagrodzonych uczestników. tj. wykonania umowy, którą zawierają uczestnicy z Organizatorem, akceptując regulamin – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy.
4. Administratorem danych osobowych jest Goldenline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, kod 01-217. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail bok@goldenline.pl lub pisemnie na adres: Goldenline Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych uczestnicy mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iodo@goldenline.pl.
5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.
8. Dane osobowe uczestników Organizator przekazuje również do następujących kategorii odbiorców: dostawcy usług hostingowych, dostawcy systemów do marketingu online, dostawcy usług analitycznych, a także do organów administracji publicznej. Dane trafiają tym samym także do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym Organizator zapewnia, że są to zaufani partnerzy prowadzących działalność zgodnie ze standardami przetwarzania danych ustanowionych przez Unię Europejską.
9. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. W trakcie zgłoszeń do Konkursu osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy może zostać poproszona o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Organizatora w formie elektronicznej lub telefonicznej, dotyczących własnych produktów lub usług bądź produktów lub usług podmiotów współpracujących z Organizatorem. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem, aby mogły one przeprowadzać własne działania marketingowe w formie elektronicznej lub telefonicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu prawidłowej realizacji Konkursu jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Organizator odpowiada jedynie z tytułu szkody powstałej u uczestników, wyrządzonej na skutek rażącego niedbalstwa Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Konkursu, zmiany warunków Konkursu oraz nagród przeznaczonych do wygrania w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi. Zmieniony regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Konkursu.
4. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Od decyzji podjętych przez Jury nie przysługuje odwołanie.